13.00 - 13.20 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.21 - 13.30 น.

พิธีเปิดโดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

13.31 - 13.40 น.

แนะนำกิจกรรมสัมนาและดำเนินการสัมนาโดย ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.41 - 14.00 น.

Indoor Air Quality

- โดย อ.ลภน โมกขะสมิต คณะทำงานวิชาการจัดการมาตราฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

14.01 - 15.00 น.

Showcase under Shelter for Tomorrow

- โดย นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิศสิน
- และ ณัฐพร ปิ่นเพ็ชร Chief Creative Officer บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- IKEA

15.01 - 15.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

15:31 - 17:30 น.

THROW IDEAS

Shell โดย

- ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด
- ผศ.กิจโชติ นันทนสิริวิกรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

Life โดย

- กษมา แย้มตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตาแสง จำกัด
- อ.นพ.สุสัณห์ อาศนเสน สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์ เขตร้อน ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
- ณัฐวุฒิ ลีกุลพิทักษ์ Associate Creative Director บริษัท Spa - Hakuhodo ประเทศไทย

Safe โดย

- อ.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

Save โดย

- ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ประธานกรรมาธิการโครงการ ASA Green สมาคม สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อ.บัณทิต งามวัฒนะศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
- สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสหกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อม (ISMED)
- ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล Chief Executive Officer บริษัท FireOneOne

17:31 - 18:00 น.

ประกาศผลการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ “Shelter for Tomorrow”